Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van ZeemanVastgoed en haar moeder- en dochtermaatschappijen. In deze verklaring beschrijven wij hoe we omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en partners. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief (heeft) verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op één van onze websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op en het gebruik van onze websites
• Internetbrowser, apparaat type en IP-adres
We vragen en verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Doelen en grondslagen
We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het verzenden van nieuwsbrieven en andere publicaties.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
• Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.
• Ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.
• Om veiligheid, beveiliging en integriteit te bevorderen.
• Analyse van uw gedrag op de websites om daarmee de werking van de websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
• Om aan onze wettelijke verplichtingen te (kunnen) voldoen, bijvoorbeeld voor het doen van belastingaangifte.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens zolang bewaren als nodig is, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden, doch alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit kan gaan om bij de realisatie van onze projecten betrokken partijen, zoals banken, notarissen, verzekeraars, accountants, adviseurs en onderaannemers. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven echter verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent, dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw (persoons-)gegevens serieus en nemen passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

Hoorn, 25 mei 2018